Author: Bert René Luimstra

Mail yn de tiis

Skreaun troch Bert René Luimstra op 18/10/2016 yn Nijs

Troch in foutsje yn de webwinkel hat eltsenien dy’t yn de ôfrûne twa jier wat by ús besteld hat in automatysk mailtsje krigen. Dit kin betizing jaan, ús ekskús der foar! Jo kinne de mail gewoan negearje.    

MEAR LÊZE