• Leafde yn Ljouwert

  ‘Se seach hoe’t syn donkere eagen har wurdearjend opnamen, doe’t se efkes útstapte. Wat wie er kreas!’

  MEAR

 • Teltsjes fan Tellegen

  ‘Ik woe dat ik oars wie, tocht er. Of dat alles oars wie, tocht er, dan hoegde ik net oars te wêzen’

  MEAR

 • Ventoux

  ‘Wy rieden swijend omheech. It wie as beslûpten wy de Ventoux fan in geheime kant, yn stee fan frontaal oan te fallen troch de Bosk’

  MEAR

 • De GFR

  ‘Al dy oare reuzen haffelt alle jûnen minskbrokkels, mar ik net! Ik ist de iennichste leave en goeierige reus yn Reuzelân!’

  MEAR

 • In wrâldreis yn 80 dagen

  ‘Jawis’, moat Phileas Fogg sein ha, ‘men kin hjoed-de-dei al yn tachtich dagen om de wrâld reizgje’.

  MEAR

 • Erik of it lyts ynsekteboek

  ‘Ís men it, dan ís men it ek. Mar is men it nét… sjesa, dan is men it ek nét.’

  MEAR

 • De skacht en de slinger

  ‘Ik wie ynein, deaynein fan ’e lange foltering en doe’t se my lang om let losmakken en ik sitten gean koe, fielde ik hoe’t ik de sinnen ferlear. It fûnis – it freesde deafûnis – wie it lêste dúdlik ûnderskiedbere dat ik noch hearre koe.’
  MEAR

 • De skipsjonges fan Bontekoe
  ‘It libben fan in mán, jonges, ferrint net sûnder stoarmen.’

  MEAR

BESTELLE
Op dit stuit is der in technysk probleem mei ús website. Wy kinne hjirtroch tydlik us webshop net goed bywurkje. Wy dogge ús bêst dit probleem sa gau as mooglik te ferhelpen. Oant dy tiid kinne jo om ús boeken te bestellen in mail stjoere nei: erik@regaad.nl


ÚS BOEKEN