Author: admin

Oersetting Popkema op ynternasjonale berneboekelist

Skreaun troch admin op 28/06/2019 yn Nijs

Teltsjes fan Tellegen. Alventritich bisteferhalen, oerset troch Anne Tjerk Popkema, is foardroegen foar de IBBY Honour List 2020. Dat hat de Nederlânske ôfdieling fan de International Board on Books for Young People (IBBY) bekendmakke. De IBBY Honour List is in twajierlikse list fan bysûndere berneboeken út mear as 75 lannen. Foar de foarrige IBBY Honour List, fan 2018, waard

MEAR LÊZE

Twadde printinge Teltsjes fan Tellegen

Skreaun troch admin op 04/10/2018 yn Nijs

Ferline jier waard op 4 oktober – Bistedei – it earste eksimplaar fan Teltsjes fan Tellegen útrikt oan Toon Tellegen, dy’t doe foar dy gelegenheid nei Ljouwert kaam wie. De earste printinge wie lykwols al rillegau útferkocht, ek om’t it boek it goed die yn de saneamde ‘sutelaksjes’, wêrby’t kroaden mei Fryske boeken by de

MEAR LÊZE

Boekpresintaasje ‘It Parfum’

Skreaun troch admin op 07/05/2018 yn Nijs 10 Comments

Op tongersdeitejûn 24 maaie wurdt ús nijste boek presintearre: Patrick Süskinds wrâldferneamde misdiedroman ‘It Parfum’, oerset troch de frisist en neerlandikus Jan Popkema. De oanwêzigen wurde op rûnfeartboat “Harmonie” (lisplak: tsjinoer Loswal 14, Drachten) fan 19.00 ôf ûnthelle op kofje en tee. Om 19.30 oere stekke we ôf foar in prachtige rûnfeart oer de Smelle

MEAR LÊZE

Gleon yn ‘e Keet

Skreaun troch admin op 24/10/2017 yn Nijs

Utjouwerij Regaad organisearret ‘Gleon yn ’e keet’: in toer by Fryske kroegen en doarpshuzen del, mei skunnige ferhalen en readewankjemuzyk. Fan ’t hjerst lûkt masterferteller Douwe Kootstra alle registers iepen mei al it ûnfoege folksferhalemateriaal dat jo noait lêze of hearre mochten. Folkssanger Sytse Sneekweek soarget dêrby foar in fijn stikje Sneker shockpop. Neitiid kinne

MEAR LÊZE

Boekpresintaasje ‘De wiete poes’

Skreaun troch admin op 14/10/2017 yn Nijs

Wa krige froeger net reade earkes by guon boeken heech yn de boekekast? ‘Keunstboeken’ neamden heit en mem dat dan meastal. Hjoeddedei binne wy de skamte lykwols wol foarby. Of… Dochs net? Wy daagje jim út om op freed 3 novimber om 15.30 oere yn Café Moarkswâl yn Aldtsjerk de presintaasje by te wenjen fan

MEAR LÊZE

Presintaasje Teltsjes fan Tellegen

Skreaun troch admin op 25/09/2017 yn Nijs

Op 4 oktober wurdt ús folgjende boek presintearre: ‘Teltsjes fan Tellegen – Alventritich bisteferhalen’, yllustrearre troch Douwe Dijkstra en yn in Fryske oersetting fan Anne Tjerk Popkema. De presintaasje sil wêze by Boekhannel Van der Velde Ljouwert, oan de Nijstêd. Toon Tellegen sil sels it earste eksimplaar yn ûntfangst meinimme, en fierder is der in schminkartyst,

MEAR LÊZE

Twadde printinge De GFR

Skreaun troch admin op 15/09/2017 yn Nijs

Begjin oktober ferskynt by Regaad in twadde printinge fan de Fryske oersetting fan Roald Dahl syn wrâldwide bestseller, De GFR (De Grutte Freonlike Reus). De earste printinge yn septimber 2016, en wie al binnen in pear moannen útferkocht, benammen troch it grutte sukses fan it boek by de ‘sutelaksjes’. Koartlyn hat de International Board on Books for Young People (IBBY)

MEAR LÊZE

‘Tour de Frise’ mei Bert Wagendorp

Skreaun troch admin op 09/06/2017 yn Nijs

Op freedtejûn 30 juny, de deis foardat de Tour de France begjint, organisearret Utjouwerij Regaad yn Grins de Tour de Frise, in sportliterêre jûn. Oan it program wurkje mei: Bert Wagendorp, Joop Atsma, Jaap Krol, Edwin de Groot, Geart Tigchelaar, Martsje de Jong, André Looijenga en de eardere Fryske fytsprof Eddy Schurer. De jûn wurdt folle

MEAR LÊZE

‘Ventoux’ yn it Frysk

Skreaun troch admin op 08/06/2017 yn Nijs

Fan 1 july (de deis dat de Tour de France begjint) ôf te krijen: Ventoux, de magistrale bestseller fan Bert Wagendorp. De oersetting is makke troch Martsje de Jong (1975) fan Bitgum, dy’t fan ’t hjerst ek al tekene hat foar Roald Dahl’s De GFR. Bert Wagendorp is skriuwer en kollumnist/sjoernalist foar de Volkskrant. Syn

MEAR LÊZE