De skacht en de slinger

‘Ik wie ynein, deaynein fan ’e lange foltering en doe’t se my lang om let losmakken en ik sitten gean koe, fielde ik hoe’t ik de sinnen ferlear. It fûnis – it freesde deafûnis – wie it lêste dúdlik ûnderskiedbere dat ik noch hearre koe.’

Boek_PoeEdgar Allan Poe hat it ferhaal ‘The Pit and the Pendulum’ foar it earst publisearre yn ’e bondel The Gift: A Christmas and New Year’s Present for 1843. Ynkwisysje, in ferbliuw yn in tsjustere tsjerker, folterjen… De horror is yn plakjes te fykjen. Mei oan dit ferhaal hat Poe syn wrâldwide rom te tankjen. Mei rjocht. It is seldsume goed.

Lês dit Krystgeskink út 1842, en huverje…

ISBN: 978-90-821970-0-6
– 32 siden
– 150 x 195 mm
– 2 yllustraasjes
– Hardcover yn linnen bân mei stofomslach

€10,-

BESTELLE

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn