Frîske horrortûr

‘Ien lange tel sjogge se inoar oan, de fan bloed bespatte slachters, en hy, de urbex dy’t allinne mar foto’s meitsje wol.’

Guon fan de ferhalen dy’t by de Fryske Horrortour fan Regaad (2014) foardroegen binne, ha wy bondele yn dit boekje. Mei ferhalen fan Douwe Kootstra, Willem Schoorstra en Geart Tigchelaar.Frîske Horrortûr

ÚTFERKOCHT

 

BewarenBewaren