In wrâldreis yn 80 dagen

Boek_VERNE‘Jawis’, moat Phileas Fogg sein ha, ‘men kin hjoed-de-dei al yn tachtich dagen om de wrâld reizgje’.

Huh? sille jim tinke. Dat kin dochs wol yn tachtich óeren?! Ja, no wol, mei fleantugen en sa. Mar anno 1872 wie dat wol oars! Muiterij, stoarm, brânsteapels, ynstoartende brêgen, in jonkfrou yn need, drank&drugs… Alle tûkelteammen dy’t in hastige reizger treffe kinne, oerkomme de gentleman Fogg en syn reisgenoaten. Reizgje yn dit spannende stripboek mei op treinen, stoomskippen, sliden en oaljefanten! En fyn, tagelyk mei de 21e-iuwske John en Julia, út oft dizze bekende wrâldreis no fiksje is, of dochs…

Jules Verne, de grutte skriuwer en fisionêr, skreau syn boek In wrâldreis yn 80 dagen yn 1873. It ferhaal is sûnt al talleaze kearen oerset, ferfilme en bewurke… mar noch noait sa as yn dit Fryske stripboek!

Under lieding fan Bert-René Luimstra is Vernes ferhaal fannijs bewurke. Striptekener Roelof Wijtsma hat der in prachtich boek fan makke.

Fan it stripboek is ek in prachtige (fergese) app makke. Sykje yn de appstore of googleplay op ‘Verne Frysk’.

KLIK HJIR FOAR DE UNDERWIISMETOADE

ISBN: 978 90 821970 3 7
NUR: 360

BESTELLE
Op dit stuit is der in technysk probleem mei ús website. Wy kinne hjirtroch tydlik gjin plaatsjes uploade en ek us webshop is no net goed by te wurkjen. Wy dogge ús bêst dit probleem sa gau as mooglik te ferhelpen. Oant dy tiid kinne jo om ús boeken te bestellen in mail stjoere nei: erik@regaad.nl

Lês hjir in artikel oer Roelof Wijtsma yn de LC fan freed 27 maaie. Asing Walthaus hat in prachtich stik skreaun oer Roelof – en dêrby ek gâns omtinken jûn oan syn wurk foar ús Verneprojekt.