Damje mei ome Hajo

Meindert Talma syn debútroman út 1999 no einliks ek yn it Frysk!

Hajo Talma is in frijgesel en âld-SRV-man, dy’t al syn frije tiid besteget oan it lêzen fan de bibel. De persoan dy’t him it measte om him bekroadet, is syn omkesizzer Meindert, dêr’t er altiten fan wint mei damjen. Ome Hajo is ien fan de kleurrike karakters dy’t yn dizze roman op tragikomyske wize beskreaun wurde.

De roman giet oer it opgroeien yn de jierren ’70 en ’80 yn Surhúster­fean, yn ’e Wâlden. De tiidsgeast, de sfear en de ûnderkuolle humor út dy krite komme yn Damje mei ome Hajo dúdlik nei foarren.


Meindert Talma (Surhústerfean, 1968) hat 18 albums, 4 autobiografyske romans, de Frysktalige libbens­fer­halebondel De Blauwe Fedde yn petear (mei Nyk de Vries) en in dichtbondel útbrocht.

Oersetting: Anne Tjerk Popkema

Regaad Nûmer 11
ISBN: 978 90 829857 0 2
NUR: 302

BESTELLE
Op dit stuit is der in technysk probleem mei ús website. Wy kinne hjirtroch tydlik us webshop net goed bywurkje. Wy dogge ús bêst dit probleem sa gau as mooglik te ferhelpen. Oant dy tiid kinne jo om ús boeken te bestellen in mail stjoere nei: erik@regaad.nl