De bruorren Liuwehert

Dit is it wûndermoaie ferhaal fan de bruorren Karel en Jonatan Liuw. Karel – Krûmel, neamt syn grutte broer him – is deasiik. Hy sil it net oerlibje. Mar it ôfskied is net foar ivich, wit Jonatan. Se sille inoar weromsjen yn Nangijala, it ryk dêr’t alle mearkes weikomme…

Mar dan komt de brân. Jonatan is earder yn Nangijala. As Krûmel dêr letter ek komt, blike mearkes net altiten like moai te wêzen. De tiran Tengil bedriget de fredige falleien fan Nangijala. Mei de freeslike Katla soarget er foar dea en ferdjer.

Lês hoe’t de lytse Krûmel Liuw syn bynamme – Liuwehert! – ear oandocht en mei syn moedige broer Jonatan besiket om Nangijala út de greep fan de wrede Tengil te befrijen.

De bruorren Liuwehert is ien fan de wrâldferneamde ferhalen fan Astrid Lindgren, de keninginne fan it berneboek.

Dit is it wûndermoaie ferhaal fan de bruorren Karel en Jonatan Liuw. Karel – Krûmel, neamt syn grutte broer him – is deasiik. Hy sil it net oerlibje. Mar it ôfskied is net foar ivich, wit Jonatan. Se sille inoar weromsjen yn Nangijala, it ryk dêr’t alle mearkes weikomme…

Mar dan komt de brân. Jonatan is earder yn Nangijala. As Krûmel dêr letter ek komt, blike mearkes net altiten like moai te wêzen. De tiran Tengil bedriget de fredige falleien fan Nangijala. Mei de freeslike Katla soarget er foar dea en ferdjer.

Lês hoe’t de lytse Krûmel Liuw syn bynamme – Liuwehert! – ear oandocht en mei syn moedige broer Jonatan besiket om Nangijala út de greep fan de wrede Tengil te befrijen.

De bruorren Liuwehert is ien fan de wrâldferneamde ferhalen fan Astrid Lindgren, de keninginne fan it berneboek.

Dizze nagelnije oersetting is fan Rymke Zijlstra, de bysûndere yllustraasjes binne makke troch Kim Hunnersen.

Regaad Nûmer 10
ISBN 978 90 821970 99
NUR 280
Hardcover
Full colour yllustrearre
200 siden
18,5 x 21,5 cm
€17,50

Op dit stuit is der in technysk probleem mei ús website. Wy kinne hjirtroch tydlik gjin plaatsjes uploade en ek us webshop is no net goed by te wurkjen. Wy dogge ús bêst dit probleem sa gau as mooglik te ferhelpen. Oant dy tiid kinne jo om ús boeken te bestellen in mail stjoere nei: erik@regaad.nl