REGAAD

De Stifting Utjouwerij Regaad rjochtet him op de produksje fan Fryske oersettings yn heechweardige en orizjinele útjeften, mei as doel de Fryske lêsbefoardering. Regaad is yn 2013 oprjochte as inisjatyf fan de Fryske Grinzers Peter Boersma, Bert-René Luimstra, Anne Tjerk Popkema, Hielke Visser en Erik de Vries.

POSTADRES
Folkingestraat 9B
9711 JS  Grins
06 – 25 42 75 48
ynfo@regaad.nl

FACEBOOK

Bank: NL62 RABO 0140 6352 62
KvK: 59 28 45 36