MEAR

Mei dizze minsken wurket Regaad graach gear:

YLLUSTRATOAREN
Douwe Dijkstra
Hilda Groenesteyn
Nina Peckelsen
Roelof Wijtsma
Tony Roberts
Kim Hunnersen

SKRIUWERS/OERSETTERS
Aant-Jelle Soepboer
Douwe Kootstra
Geart Tigchelaar
Jan Schotanus
Martsje de Jong
Willem Schoorstra
Rymke Zijlstra

BOEKBINER
Fopma Wier

FÛNSEN
Boersma-Adema Stichting
Douwe Kalma Stifting
Feitsma Fûns, Fûûns fwar it Frysk
Frysk Akademyfûns
Stichting Kristlik Frysk Folksboek
Wendelaar Bonga Stichting