Oaljeflutteresept

Skreaun troch admin op 30/12/2016 yn Nijs

Op 1 kilogram [1] weetblom:

– 6 ûns rezinen / krinten ( evt. ek sukade of snipele apel )

– [2] 3 aaien

– 1 ûns bakkersgêst ( fan jo lokale bakker dus, net út in pakje )

– 4 teeleppeltsjes sâlt

– 1 mingel molke

– 2 [3] skepkes sûker

– 1 ûns ( boere ) bûter

– 0,3 mingel wite wyn of brune rum

– om te bakken : sawat 2 mingel [4] arachide-oalje ( kin hegere temperatuer ferneare as sinneblomoalje )

Set de jûns fóar it bakken – en oaljeflutbakke dogge je op Aldjiersdei fansels, dus wy ha it oer de 30 e – de rezinen / krinten te weakjen yn de wyn of rum .

Dan efkes in punt fan oarder: wy meitsje hjirre besleek ( want ‘beslach’ is in wurd foar har dy’t in klap fan de Hollânske moalpûde hân ha ) . ‘Sleek’ is Aldfrysk foar ‘klap’, dus wy slaan it spul aanst ; gjin gedonder mei pakjes, dat is foar [5] suertsjes

Raan de bûter yn in stâlepantsje ( net brûze litte ). Ferkrommelje de gêst en doch dat , mei de sûker en in [6] snjitske molke, ek yn it pantsje. Ferwaarmje dat justjes, oant de gêst weak wurdt . Net te waarm wurde litte (maks. [7] 30 graden ), oars ferliest de gêst syn krêft en wol de brut aanst net rize yn ‘e amer .

Doch blom, [8] aaien, sâlt , de raande bûter en de gêstbrot yn in amer ( fan op syn minst 8 mingel ) om it te mingen. Sla mei de hân in glêd besleek , troch ûnder it slaan wei de rest fan it focht der bytsje by bytsje by te jitten.

It slaan dochst troch mei de flakke hân op it mingsel te huffen en deryn te knipen, en mei de frije hân de amer tagelyk hieltyd wat te draaien. Ast se tsjinkomst matst [9] klútstes fynwriuwe, want dy meie der perfoarst net yn sitte !

It besleek is goed genôch ast in hânfol fan de sprate fingers glydzje litst en it besleek dan tusken dyn fingers gatten lûkt. Hast foar it slaan wol in kertierke nedich, en it wjukje wurdt dy der wol efkes goed lam fan.

Lit de weakke rezinen/krinten [10] útlekke en helje se troch in bytsje [11] moal hinne ; sa sakje se aanst net fuort troch it besleek hinne nei de boaiem fan de amer . Ming it dan – mei de sukade en /of apel, ast dat brûkst – troch it besleek . Lis in [12] dampe doek oer de amer hinne en set de amer mei it besleek op in waarm plak te rizen (op hichte by in kachel of cv, en dan út en troch wat draaie, of yn in ûne op sawat [13] 45 graden. Ast in ûne mei ûnderferwaarming brûkst , set de amer dan op in plankje, oars wurdt de plestik ûnderkant sêft ) . Lit it besleek sa op syn minst oardel oere rize. It besleek riist wol oant sawat twa tredde fan de amer ; wat heger wat loftiger de flutten aanst . En tink derom, net nijsgjirrich wurde en mei de snuffert yn ’e amer omgnuve, want ast de doek optilst , sakket it brutsje fuort yn!

Brûk foar it bakken in jitizeren briedpanne fan minimaal 25 sm trochsneed en 10 sm hichte ; in friteuze kin ek ( op sirka [14] 180 graden). Ast yn de keuken wurkest en wolst de brut skjinhâlde, dek dan it [15] gasstel ôf mei wat aluminiumfoly tsjin it spatten, en set de ruten tsjininoar iepen foar de stjonkerij. Noch better: gean moai yn it hok stean te bakken.

Doch de oalje yn de panne. It fet is hyt genôch as de damp derôf slacht. Efkes teste : ast der in drip wetter yn falle litst en de boel begjint alderheislikst te knetterjen, dan kin it oan !

Set twa ytleppels yn in [16] maatbeker wetter. Pak dan mei ien leppel in skep besleek út de amer, en triuw dy der mei de oare leppel boppe de panne út . As it fet hyt genôch is, sakket it besleek earst efkes mar komt it ek fuort wer omheechbrûzen. Sa net, dan moat it fet noch wat hiter wurde. Ast wat handich bist , kinst wol [17] 6 of 7 flutten tagelyk bakke. Kinst se al rillegau mei in simpel tikje fan in [18] foarke dertsjinoan keare litte. Se moatte moai ljochtbrún oan de ûnderkant wêze. As dan ek de oare kant moai ljochtbrún bakt is, skepst de flutten derút mei in [19] gatsjesleef en leist se yn in [20] tjems mei [21] keukenpapier. As it fet der wat ôf dript is, leist se op in skaal om fuortdaalk op te haffeljen, of dochst se yn in [22] ûne (sawat 45 graden, de doar krekt wat iepen litte, mars wurde se [23] kliemsk) ast se noch efkes bewarje wolst.

Lekker ite!