Presintaasje Teltsjes fan Tellegen

Skreaun troch admin op 25/09/2017 yn Nijs

Op 4 oktober wurdt ús folgjende boek presintearre: ‘Teltsjes fan Tellegen – Alventritich bisteferhalen’, yllustrearre troch Douwe Dijkstra en yn in Fryske oersetting fan Anne Tjerk Popkema.
De presintaasje sil wêze by Boekhannel Van der Velde Ljouwert, oan de Nijstêd. Toon Tellegen sil sels it earste eksimplaar yn ûntfangst meinimme, en fierder is der in schminkartyst, sille der echte, grizelige bisten wêze en wurdt der fansels foarlêzen. Elkenien is fan herten wolkom – en bern al hielendal! –  fan 15.30-17.30 oere. Tagong fergees.

1928_REGAAD_presintaasje_Tellegen_NB