Oaljeflutteresept

Skreaun troch admin op 30/12/2016 yn Nijs

Op 1 kilogram [1] weetblom: – 6 ûns rezinen / krinten ( evt. ek sukade of snipele apel ) – [2] 3 aaien – 1 ûns bakkersgêst ( fan jo lokale bakker dus, net út in pakje ) – 4 teeleppeltsjes sâlt – 1 mingel molke – 2 [3] skepkes sûker – 1 ûns ( boere ) bûter – 0,3 mingel wite wyn of brune rum – om te bakken : sawat 2 mingel

MEAR LÊZE

Twadde printinge bekroande Erik

Skreaun troch admin op 03/11/2016 yn Nijs

De twadde printinge fan it boek Erik of it lyts ynsekteboek (2015), de Fryske oersetting (troch Geart Tigchelaar) fan it ferneamde boek fan Godfried Bomans, is klear. Begjin septimber waard bekend dat de Obe Postmapriis, de provinsjale priis foar oersettings, oan Erik takend wurde soe. De útrikking fan de ‘Obe’ oan Tigchelaar is op freedtemiddei

MEAR LÊZE

Verne-app yn de app-store

Skreaun troch admin op 18/10/2016 yn Nijs

Us prachtige Verne-app, de digitale ferzje fan it stripboek “In wrâldreis yn 80 dagen” fan Jules Verne, stiet einliks yn de app-store. Makke troch Buro Klei, en dy ha har der perfoarst net maklik ôfmakke, heite! Muzyk, allegearre ekstra ynformaasje, meartalige links, folle net genôch. Enneh… oars as wy earst fan doel wienen, ha wy besletten

MEAR LÊZE

Ynskriuwaksje Twadde Druk bekroande ‘Erik’

Skreaun troch admin op 20/09/2016 yn Nijs 8 Comments

Geart Tigchelaar hat foar syn oersetting fan Godfried Bomans syn ‘Erik of it Lyts Ynsekteboek’ (Regaad, 2015) de Obe Postmapriis 2016 takend krigen. Dêr binne wy fansels ôfgryslik grutsk op – en ek op Nina Peckelsen, want har prachtige yllustraasjes sille de sjuery grif holpen ha om it boek te bekroanen. De earste, tige beheinde

MEAR LÊZE

Obe Postmapriis foar Geart Tigchelaar

Skreaun troch admin op 13/09/2016 yn Nijs

Foar syn oersetting fan Erik of it Lyts Ynsekteboek (Regaad, 2015) is Geart Tigchelaar de Obe Postmapriis 2016 takend. De ‘Obe’ is ien fan de wichtichste provinsjale kutluerprizen en wurdt ienris de fjouwer jier útrikt. Wy binne grutsk op Geart – en op ús boek! Want dat Nina Peckelsen der sokke moaie platen by makke

MEAR LÊZE

‘OBE FOARSPUL’: MIDDEI OER FRYSKE OERSETTERIJ

Skreaun troch admin op 06/09/2016 yn Nijs

Op freedtemiddei 9 septimber organisearje Utjouwerij Regaad en jongereinstifting Skanomodu it Obe Foarspul, in spesjale middei oer Fryske oersettings. De oanlieding is it Frysk Boekefeest (Tresoar) fan dyselde jûns, dêr’t de winner op bekendmakke wurde sil fan de Obe Postmapriis, de grutste provinsjale oersetpriis. It Obe Foarspul, fynt de middeis fan 15.30-18.00 oere plak op

MEAR LÊZE

PRESINTAASJE DE GRUTTE FREONLIKE REUS

Skreaun troch admin op 29/08/2016 yn Nijs

Op sneontemiddei 17 septimber fan 15.30-17.30 oere fynt yn MFC De Wjukken te Mantgum de presintaasje plak fan ús nijste boek: Roald Dahl’s De GFR. It boek is firtuoas oerset troch Martsje de Jong en Hilda Groenesteyn hat de prachtige kleureyllustraasjes makke. De Grutte Freonlike Reus is – dat wit fansels eltsenien – dejinge dy’t

MEAR LÊZE

DREAMEBOEKJE/DROMENBOEKJE

Skreaun troch admin op 30/06/2016 yn Nijs

By gelegenheid fan de presintaasje fan de Fryske oersetting fan Roald Dahl’s De GFR, sneontemiddei 17 septimber yn Mantgum. Hasto wolris dreamd datst ûnder wetter sykhelje koest? Datst sels yn in blitse auto ride mochtest, ek al wiest noch mar tsien? Datst in jurk oanhiest dy’t fan sjokola wie mar net rane koe, sels al

MEAR LÊZE