Ynskriuwaksje Twadde Druk bekroande ‘Erik’

Skreaun troch admin op 20/09/2016 yn Nijs 8 Comments

Geart Tigchelaar hat foar syn oersetting fan Godfried Bomans syn ‘Erik of it Lyts Ynsekteboek’ (Regaad, 2015) de Obe Postmapriis 2016 takend krigen. Dêr binne wy fansels ôfgryslik grutsk op – en ek op Nina Peckelsen, want har prachtige yllustraasjes sille de sjuery grif holpen ha om it boek te bekroanen. De earste, tige beheinde

MEAR LÊZE

Obe Postmapriis foar Geart Tigchelaar

Skreaun troch admin op 13/09/2016 yn Nijs

Foar syn oersetting fan Erik of it Lyts Ynsekteboek (Regaad, 2015) is Geart Tigchelaar de Obe Postmapriis 2016 takend. De ‘Obe’ is ien fan de wichtichste provinsjale kutluerprizen en wurdt ienris de fjouwer jier útrikt. Wy binne grutsk op Geart – en op ús boek! Want dat Nina Peckelsen der sokke moaie platen by makke

MEAR LÊZE

‘OBE FOARSPUL’: MIDDEI OER FRYSKE OERSETTERIJ

Skreaun troch admin op 06/09/2016 yn Nijs

Op freedtemiddei 9 septimber organisearje Utjouwerij Regaad en jongereinstifting Skanomodu it Obe Foarspul, in spesjale middei oer Fryske oersettings. De oanlieding is it Frysk Boekefeest (Tresoar) fan dyselde jûns, dêr’t de winner op bekendmakke wurde sil fan de Obe Postmapriis, de grutste provinsjale oersetpriis. It Obe Foarspul, fynt de middeis fan 15.30-18.00 oere plak op

MEAR LÊZE

PRESINTAASJE DE GRUTTE FREONLIKE REUS

Skreaun troch admin op 29/08/2016 yn Nijs

Op sneontemiddei 17 septimber fan 15.30-17.30 oere fynt yn MFC De Wjukken te Mantgum de presintaasje plak fan ús nijste boek: Roald Dahl’s De GFR. It boek is firtuoas oerset troch Martsje de Jong en Hilda Groenesteyn hat de prachtige kleureyllustraasjes makke. De Grutte Freonlike Reus is – dat wit fansels eltsenien – dejinge dy’t

MEAR LÊZE

DREAMEBOEKJE/DROMENBOEKJE

Skreaun troch admin op 30/06/2016 yn Nijs

By gelegenheid fan de presintaasje fan de Fryske oersetting fan Roald Dahl’s De GFR, sneontemiddei 17 septimber yn Mantgum. Hasto wolris dreamd datst ûnder wetter sykhelje koest? Datst sels yn in blitse auto ride mochtest, ek al wiest noch mar tsien? Datst in jurk oanhiest dy’t fan sjokola wie mar net rane koe, sels al

MEAR LÊZE

REDMOND O’HANLON EAREGAST BY FRYSKE BOEKPRESINTAASJE YN DRACHTEN

Skreaun troch admin op 12/05/2016 yn Uncategorized

Op woansdeitejûn 1 juny sil de ferneamde reizger, skriuwer en programmamakker Redmond O’Hanlon syn opwachting meitsje yn Drachten. De streekrjochte oanlieding is de presintaasje fan in Frysktalich stripboek, in bewurking fan Jules Verne syn bekende ferhaal út 1873 oer in reis om de wrâld yn 80 dagen. It boek ferskynt by de Frysk/Grinzer útjouwerij Regaad.

MEAR LÊZE

PRESINTAASJE DIGITAAL STRIPBOEK IN WRÂLDREIS YN 80 DAGEN

Skreaun troch admin op 30/04/2016 yn Nijs

Op 25 maaie, by in ûnderwiiskongres fan it Cedin yn it Adverium te Drachten, sil de digitale ferzje fan ús stripbewurking fan Jules Verne’s In wrâldreis yn 80 dagen presintearre wurde. De app befettet fansels it hiele stripferhaal (en de tekst fan de roman, yn Fryske oersetting), mar de strip is boppedat ferrike mei audio, animaasje en

MEAR LÊZE

IN WRÂLDREIS YN 80 DAGEN

Skreaun troch admin op 05/04/2016 yn Nijs

Op it heden lizze wy de lêste hân oan ús earste stripboek: in bewurking fan Jules Verne syn ferneamde ferhaal út 1872, In wrâldreis yn 80 dagen. De tekeningen binne fan Roelof Wijtsma, dy’t earder ek De skipsjonges fan Bontekoe (2015) foar Regaad yllustrearre hat. Oer senario en tekstbewurking hat in team gear west, ûnder

MEAR LÊZE